งานวิจัย โดย นายนุกูล ช่วยเนียม

Administrator

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ 7 ขั้น (7E)
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายละเอียด --> คลิกที่นี่ 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวสาวิตรี บูละ
ผลงานทางวิชาการ โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์
ผลงาานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์
ผลงาานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์