หน่วยงานภายใน | โครงการห้องเรียน EP/MEP

ผลงาน

งานวิจัย โดย นายพฤฒ ใบระหมาน

26 กุมภาพันธ์ 2562

งานวิจัย เรื่อง การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการบริหารจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง 

ภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ