กลุ่มสาระ | ภาษาไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ผลงาน

งานวิจัย โดย นางสาวจุฑาทิพย์ มหาพรหมประเสริฐ

5 กรกฏาคม 2561

งานวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ PANORAMA ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ