งานวิจัย โดย นางสาวจุฑาทิพย์ มหาพรหมประเสริฐ

Administrator

งานวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยเทคนิคการอ่านแบบ PANORAMA ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

บทคัดย่อ คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัย โดย นายพฤฒ ใบระหมาน
งานวิจัย โดย นางอรนุช สงแก้ว
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวพัฒตราพร สงสุรินทร์
งานวิจัย โดย นางเดือนฉาย สุวรรณมุสิก
งานวิจัย โดย นางสาววรรณดี สันโห