งานวิจัย โดย นางสาวจิตรนาถ ปานแก้ว

Administrator

งานวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธีการสอนอ่าน  5 ขั้นตอน (SQ3R) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงาานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์
ผลงาานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์
ผลงาานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์
งานวิจัย โดย นายพฤฒ ใบระหมาน
งานวิจัย โดย นางอรนุช สงแก้ว