ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวสาวิตรี บูละ

Administrator

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง นโยบายการเงิน การคลัง ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีการทำแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Quizizz

โดย  นางสาวสาวิตรี บูละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อ่านรายละเอียด >>คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน
รายงานวิจัยโดย นายนพดล หมิดทองคำ
รายงานการวิจัย โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวสาวิตรี บูละ
ผลงานทางวิชาการ โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน