งานวิจัย โดย นางวันเพ็ญ ภู่เพชร

Administrator

งานวิจัย เรื่อง รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาการใช้ห้องสมุด  รหัส ง20228  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2559
 

บทคัดย่อ คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัย โดย นายพฤฒ ใบระหมาน
งานวิจัย โดย นางอรนุช สงแก้ว
งานวิจัย โดย นางสาวจุฑาทิพย์ มหาพรหมประเสริฐ
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวพัฒตราพร สงสุรินทร์
งานวิจัย โดย นางเดือนฉาย สุวรรณมุสิก