กิจกรรม "นวัตกรรมชุมนุม" ประจำปีการศึกษา 2560

Administrator

        งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม "นวัตกรรมชุมนุม" ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนในแต่ละกิจกรรมชุมนุม เพื่อแสดงถึงศักยภาพความสามารถของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมรูปแบบการจัดนิทรรศการ  การแสดงผลผลิตตามโครงการที่กำหนด อีกทั้งมีการแข่งขัน "WC Club" ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และชุมนุมที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

      1. ชุมนุม Photo & Electronic Book

      2. ชุมนุม DIY ม.ต้น

      3. ชุมนุม รักษ์โลก

      4. ชุมนุม 180 IQ

      5. ชุมนุม English For You

      6.ชุมนุม Sakura club

      7. ชุมนุม Reading For Fun

      8. ชุมนุม English lovers

      9. ชุมนุม ประดิดประดอย

      10. ชุมนุม ตื่นรู้

      11. ชุมนุม สนุกกับของเล่นเชิงฟิสิกส์

      12. ชุมนุม กินดีมีสุข

      13. ชุมนุม โยคะเพื่อสุขภาพ 1

      14. ชุมนุม รำสะเด็ด เซิ้งสนุก

      15. ชุมนุม ไก่แจ้ปีระกา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
การตรวจเยี่ยมห้องเรียนและนิเทศการเรียนการสอนของครู โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
อบรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต (StopTeenMom)
กิจกรรม "พัฒนาทักษะการสืบค้นเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคศตวรรษที่ 21"