สอบ PIZA ปีการศึกษา 2560

Administrator

        โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ดำเนินการสอบวัดและประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)" ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลที่ได้จากการทดสอบไปวางแผนพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62