กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับโรงเรียน

Administrator

        งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับโรงเรียน โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มพิกุล โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62