ประชุมเชิงปฏิบัติการ

Administrator

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดประชุมครูและบุคลากร หลักสูตร "ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา" โดยมีผู้อำนวยการ ดร.อุดม ชูลีวรรณ เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา อบรมครูและบุคลากร หลักสูตร "การสอนงานแบบพี่เลี้ยง (C&M) ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (LS) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดย ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากร ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการทำวิจัยในชั้นเรียน" โดย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม และ ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน เป็นวิทยากร ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ชมภาพเพิ่มเติมจากงานโสตทัศนศึกษา >> link1, link2, link3

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62