ประชุมเชิงปฏิบัติการ

Administrator

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดประชุมครูและบุคลากร หลักสูตร "ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา" โดยมีผู้อำนวยการ ดร.อุดม ชูลีวรรณ เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา อบรมครูและบุคลากร หลักสูตร "การสอนงานแบบพี่เลี้ยง (C&M) ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (LS) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดย ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากร ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการทำวิจัยในชั้นเรียน" โดย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม และ ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน เป็นวิทยากร ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ชมภาพเพิ่มเติมจากงานโสตทัศนศึกษา >> link1, link2, link3

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562
กิจกรรม Big Cleaning Day
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผลการประกวดแข่งขันดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประชุมครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562