พิธีเปิด "พิกุลแก้วเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬา พิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา ร่วมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

โดยพิธีเปิดฯ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักเรียนนักกีฬา มีการเชิญธงโรงเรียน และธงคณะสี 5 คณะสี ได้แก่ คณะกรรณิการ์เลอสรวง คณะพวงทองโสภิณ คณะอินทนิลลาวัณย์ คณะมรกตวรรณขจี และคณะบงกชศรีเสาวภาคย์ จากนั้นเป็นพิธีมอบป้ายสี-ธงสี และการแสดงความสามารถของครูและนักเรียนจากแต่ละคณะสี และวงดนตรีของโรงเรียน

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2564 (ระบบออนไลน์)
คัดเลือกตัวแทนนักกรีฑาจังหวัดสงขลา สู้ศึกในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
พิธีมอบทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน BAKERSFIELD HIGH SCHOOL
ชมรม TO BE NUMBER ONE รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ค่ายวิชาการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (SMT)