Classroom Meeting ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดการประชุมผู้ปกครอง(Classroom Meeting) เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ และพบครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน ณ ห้องเรียนตามที่กำหนด

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
สงขลา#ชั่นปันน้ำใจใหญ่มาก
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด
มอบเกียรติบัตรแก่รองผู้อำนวยการและครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำราญการพิเศษ
กิจกรรมวันเปิดบ้านวรนารีสังเกตปรากฎการณ์ประจำปี สุริยุปราคา 62