ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียนชั้น ม.4 และกำหนดการอบรมอัตลักษณ์ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561

Administrator

ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

   - โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม --> คลิกที่นี่

   - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ --> คลิกที่นี่

   - แผนการเรียนอังกฤษ - คณิตศาสตร์ --> คลิกที่นี่

   - แผนการเรียน อังกฤษ - ฝรั่งเศส - มลายู --> คลิกที่นี่

   - แผนการเรียน อังกฤษ - ไทย - สังคม --> คลิกที่นี่

   - แผนการเรียน ไทย - สังคม - กีฬา --> คลิกที่นี่

   - แผนการเรียน อังกฤษ - จีน - ญี่ปุ่น --> คลิกที่นี่

   - แผนการเรียน ธุรกิจ --> คลิกที่นี่

   - โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน --> คลิกที่นี่

  - โครงการห้องเรียนพิเศษ อังกฤษ - ญี่ปุ่น - เกาหลี - ฝรั่งเศส --> คลิกที่นี่


กำหนดการอบรมอัตลักษณ์นักเรียน ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 1-17 พฤษภาคม 2561

    - กำหนดการอบรมอัตลักษณ์นักเรียน --> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565