ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

Administrator

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
      - โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) >> คลิกที่นี่

      - โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)  >> คลิกที่นี

      - โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)  >> คลิกที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
      - โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) >> คลิกที่นี่

      - โครงการห้องเรียนพิเศษภาษา (ILP)  >> คลิกที่นี

      - โโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP)  >> คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

- ม.1 โครงการ SMT และ ม.4 โครงการ SMTE สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) โทร. 074-314415 ต่อ 114

- ม.1 โครงการ EP/MEP สำนักงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โทร. 074-314415 ต่อ 107

- ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษา (ILP) และโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) ครูพฤฒ ใบระหมาน โทร. 081-8938582

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566