ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

Administrator

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE จำนวน 30 คน MEP จำนวน 60 คน EP จำนวน 30 คน

    - รับสมัคร   วันที่  14-18 กุมภาพันธ์ 2566  ผ่านระบบออนไลน์

    - การสอบคัดเลือก วันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

    - ประกาศผล วันที่ 11 มีนาคม 2566

     - รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ม.1 เขตพื้นที่บริการ จำนวน 282 คน และนักเรียนทั่วไป จำนวน 70 คน

    - รับสมัคร   วันที่  11-15 มีนาคม 2566  ผ่านระบบออนไลน์

    - สอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 29 มีนาคม 2566 

     - มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566

ม.1 ความสามารถพิเศษ จำนวน 66 คน

       - ดนตรีไทย (ทุกประเภท) จำนวน 13 คน

       - วงโยธวาทิต จำนวน 13 คน

       - เครื่องดนตรีสตริง จำนวน 6 คน

       - ด้านขับร้องเพลง จำนวน 2 คน

       - ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ (วาดภาพ) จำนวน 3 คน

       - ด้านนาฏศิลป์ จำนวน 6 คน

        - ด้านกีฬา

          1. กรีฑา จำนวน 10 คน
          2. ว่ายน้ำ จำนวน 3 คน
          3. เปตอง จำนวน 3 คน
          4. ฟุตซอล จำนวน 5 คน

         - ด้านวิชาการ ทักษะการใช้ภาษาไทย (การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว หรือการอ่านทำนองเสนาะ) จำนวน 2 คน

     - รับสมัคร   วันที่  11-12 มีนาคม 2566  ผ่านระบบออนไลน์

     - สอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ) วันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - ประกาศผล รายงานตัว วันที่ 16 มีนาคม 2566

    - สอบวัดความรู้ วันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566

ม.1 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 22 คน

    หลักเกณฑ์เฉพาะ
     - นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
    - นักเรียนเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
    - นักเรียนเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
    - นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

    - รับสมัคร   วันที่  11-15 มีนาคม 2566  ผ่านระบบออนไลน์

    - สอบคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 29 มีนาคม 2566 

     - มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566

----------------------------------------------------------------------------------

ม.4  โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE จำนวน 30 คน

        โครงการห้องเรียนพิเศษภาษา - ภาษาจีน จำนวน 36 คน

        โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส - ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาเกาหลี จำนวน 36 คน

         โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) จำนวน 30 คน

    - รับสมัคร   วันที่  14-18 กุมภาพันธ์ 2566  ผ่านระบบออนไลน์

    - การสอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

    - ประกาศผล วันที่ 11 มีนาคม 2566

     - รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ม.4 โควต้า นักเรียน ม.3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จำนวน 403 คน

     - รับสมัคร   วันที่  11-15 มีนาคม 2566  ผ่านระบบออนไลน์

    - สอบวัดความรู้ วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2566 

     - มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566

ม.4 นักเรียนทั่วไป จำนวน 96 คน (รวมนักเรียนความสามารถพิเศษ 14 คน และเงื่อนไขพิเศษ 5 คน(ถ้ามี) )

     - รับสมัคร   วันที่  11-15 มีนาคม 2566  ผ่านระบบออนไลน์

     - สอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2566 

     - มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566

ม.4 ความสามารถพิเศษ จำนวน 14 คน

ด้านทักษะดนตรี

    1. ดนตรีไทย (ทุกประเภท) จำนวน 3 คน
    2. วงโยธวาทิต (ทุกประเภท) จำนวน 3 คน

ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ (วาดภาพ)  จำนวน 1 คน

ด้านกีฬา

   1. กรีฑา จำนวน 3 คน
   2. บาสเกตบอล จำนวน 3 คน

ด้านวิชาการ ทักษะการใช้ภาษาไทย(การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว หรือการอ่านทำนองเสนาะ) จำนวน 1 คน

     - รับสมัคร   วันที่  11-12 มีนาคม 2566  ผ่านระบบออนไลน์

     - สอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ) วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - ประกาศผล รายงานตัว วันที่ 17 มีนาคม 2566

    - สอบวัดความรู้ วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566

ม.4 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 5 คน

    หลักเกณฑ์เฉพาะ
     - นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
    - นักเรียนเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
    - นักเรียนเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
    - นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

    - รับสมัคร   วันที่  11-15 มีนาคม 2566  ผ่านระบบออนไลน์

    - สอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 30 มีนาคม 2566 

     - มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การรับย้ายนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
สมัครสอบ Pre-Woranari 2566
หลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการต้านทุจริตศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1