นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ส่งเอกสารเพิ่มเติม

Administrator

ประกาศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

     - นักเรียนระดับม.1 และ ม.4 นำสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด ทุกสาขา ของนักเรียน หรือ ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     - ส่งเอกสารที่ครูที่ปรึกษา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - เอกสารที่นำส่งเพื่อรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่ากิจกรรมอื่น ๆ จากทางโรงเรียน

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ม.1 ปีการศึกษา 2565
การเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล