นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ส่งเอกสารเพิ่มเติม

Administrator

ประกาศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

     - นักเรียนระดับม.1 และ ม.4 นำสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด ทุกสาขา ของนักเรียน หรือ ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     - ส่งเอกสารที่ครูที่ปรึกษา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

     - เอกสารที่นำส่งเพื่อรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่ากิจกรรมอื่น ๆ จากทางโรงเรียน

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565