ระบบรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

Administrator

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT)  และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP)

 

รับสมัคร 19-23 ก.พ. 65 ทางระบบออนไลน์ คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียน

สอบคัดเลือก 6 มี.ค. 65

ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว 12 มี.ค. 65

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) , โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) และโครงการห้องเรียนพิเศษภาษา (LEP)

 

รับสมัคร 19-23 ก.พ. 65 ทางระบบออนไลน์ คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครนักเรียน

สอบคัดเลือก 7 มี.ค. 65

ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว 13 มี.ค. 65

 

กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนสมัคร จากประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565