ข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบ O-NET แบบ On-site ของนักเรียนชั้น ม.3

Administrator

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เรื่อง ข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบ O-NET ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565