รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

Administrator

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โครงการห้องเรียนพิเศษ 

ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่ --> admission.woranari.ac.th

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565