การจัดการเรียนการสอนรูปแบบให้ผู้เรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Administrator

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ให้ผู้เรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On-site)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 >> ดูรายละเอียด

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ม.1 ปีการศึกษา 2565
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ส่งเอกสารเพิ่มเติม
การเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565