​​​​​​​การทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ Pre Woranari ปีการศึกษา 2565

Administrator

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการ Pre-Woranari ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 

ทางเว็บไซต์ pre woranari 2565 https://sites.google.com/woranari.ac.th/pre-woranari-2565

ระบบสอบวัด Pre-Woranari ประจำปี 2565 https://lmswcs.com/

ประกาศผลสอบ 18 มกราคม 2565 ผ่านทาง www.woranari.ac.th

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติในการเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียนนักเรียน 1/65 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565