​​​​​​​การทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ Pre Woranari ปีการศึกษา 2565

Administrator

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการ Pre-Woranari ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 

ทางเว็บไซต์ pre woranari 2565 https://sites.google.com/woranari.ac.th/pre-woranari-2565

ระบบสอบวัด Pre-Woranari ประจำปี 2565 https://lmswcs.com/

ประกาศผลสอบ 18 มกราคม 2565 ผ่านทาง www.woranari.ac.th

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565