​​​​​​​การทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ Pre Woranari ปีการศึกษา 2565

Administrator

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการ Pre-Woranari ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 

ทางเว็บไซต์ pre woranari 2565 https://sites.google.com/woranari.ac.th/pre-woranari-2565

ระบบสอบวัด Pre-Woranari ประจำปี 2565 https://lmswcs.com/

ประกาศผลสอบ 18 มกราคม 2565 ผ่านทาง www.woranari.ac.th

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบให้ผู้เรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 และ ม.6
ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมคลินิคคณิตศาสตร์
การลงทะเบียนเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564
หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2564