การชำระค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Administrator

    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ในการนี้ ทางโรงเรียนมีการดำเนินการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

    ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครองนำใบแจ้งค่าลงทะเบียน (เงินบำรุงการศึกษา) ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขา หรือ Mobile banking ตั้งแต่วันที่ 6 -31 ธันวาคม 2564 

     หมายเหตุ กรณีผู้ปกครองมีความจำเป็นที่ไม่สามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้ปกครองแจ้งเหตุผลและความจำเป็นได้ที่ งานการเงิน กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โทร. 074-536685

ประกาศการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1. ห้องเรียนทั่วไป --> ดูรายละเอียด

2. โครงการห้องเรียนพิเศษ --> ดูรายละเอียด

ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 

ม.1  --> คลิ๊ก
ม.2  --> คลิ๊ก
ม.3  --> คลิ๊ก

ม.4  --> คลิ๊ก
ม.5  --> คลิ๊ก
ม.6  --> คลิ๊ก

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1-2 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เกียรติบัตรรางวัลเข้าร่วม การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.ปลาย