ประกาศการใช้ตารางเรียนออนไลน์(ฉบับปรับปรุง เดือนสิงหาคม 2564)

Administrator

เอกสารประกอบการใช้ตารางเรียนออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2564

1. ประกาศการใช้ตารางเรียนออนไลน์(ฉบับปรับปรุง เดือนสิงหาคม 2564) คลิกที่นี่

2. ตารางเรียนออนไลน์ กรมท่า-ขาว คลิกที่นี่

3. ตารางเรียนออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2564 แยกเป็นรายสัปดาห์ คลิกที่นี่

หมายเหตุ ให้นักเรียนศึกษาเอกสารทั้ง 3 ฉบับ และใช้งานควบคู่กันกับตารางเรียนของนักเรียน

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565