ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) และจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

Administrator

       ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เรื่อง ขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปยังหลายพื้นที่นั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (โควิด-๑๙) ดังกล่าว

         โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จึงให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) และจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส่วนการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ทั้งกลางวันและกลางคืน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของโรงเรียนตามปกติ

ดูรายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565