กำหนดการรับอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

Administrator

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการมารับอุปกรณ์การเรียน

ระดับชั้น ม.1 วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ระดับชั้น ม.4 วันที่ 11 มิถุนายน 2564

1. นักเรียน/ผู้ปกครอง ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และต้องผ่านจุดคัดกรองตามที่ โรงเรียนกำหนด

2. ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

3. ขอให้นักเรียนหรือผู้ปกครอง มาให้ตรงตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกำหนด

4. กรุณากรอกข้อมูลใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่ง

5. นำเอกสารที่ค้างส่งมาส่งในวันดังกล่าวให้เสร็จเรียบร้อย

6. เอกสารที่ต้องนำมาส่ง มีดังนี้

    6.1 ใบมอบตัว

    ดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียน ไฟล์ word คลิกที่นี่

     ดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียน ไฟล์ pdf คลิกที่นี่

   6.2 ปพ.1 ฉบับตัวจริง

   6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน  นักเรียน 

   6.4  สำเนาทะเบียนบ้าน  บิดา มารดา

   6.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง ที่ไม่ใช่ บิดามารดา

   6.5 สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักเรียน

รายละเอียดตารางกำหนดเวลาการรับอุปกรณ์การเรียน คลิกที่นี่

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การเรียนออนไลน์ ม.1 - ม.6
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับปรับปรุง (UPDATE V1.3)
ขอเลื่อนกำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
การประกาศผลสอบและรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป และความสามารถพิเศษ
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (TYI)