ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษา ปีการศึกษา 2564

Administrator

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษา ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

- English Program คลิกที่นี่ 

- Mini English Program ห้อง 141  คลิกที่นี่ 

- Mini English Program ห้อง 142  คลิกที่นี่ 

- Mini English Program ห้อง 144  คลิกที่นี่ 

- Mini English Program ห้อง 146  คลิกที่นี่ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  

- โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม  คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565