ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 เข้าติวเสริมและตารางติว ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2564

Administrator

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 เข้าติวเสริมและตารางติว ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติตนของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมสู่ความสำเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   Click

ตารางติวเสริม   Click

รายชื่อนักเรียนเข้าติว

        วิชาคณิตศาสตร์ (สำหรับสายวิทย์-คณิต/ศิลป์คำนวณ)   Click

        วิชาคณิตศาสตร์ (สำหรับสายศิลป์ภาษา)    Click

        วิชาภาษาไทย (9 วิชาสามัญ)    Click

        วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (9 วิชาสามัญ)   Click

        วิชาสังคม (9 วิชาสามัญ)   Click


หมายเหตุ  นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อเข้าเรียนตามตารางเรียนปกติ

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565