รายวิชาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น

Administrator

นักเรียนชั้น ม.ต้น จะเลือกวิชาเพิ่มเติมพร้อมกันในคาบทักษะ ของสัปดาห์แรก

รายวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนชั้น ม.1 >>> Click

รายวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนชั้น ม.2 >>> Click

รายวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนชั้น ม.3 >>> Click

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565