ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง กำหนดปฏิทินโรงเรียนช่วงปิดเรียนที่ 1 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Administrator

ด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ได้กำหนดปฏิทินโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอน 

อ่านรายละเอียด ที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อ นักเรียน ม.6 แยกตามกลุ่มติว O-Net
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางการใช้ห้องเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)