ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Administrator

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนตามระดับชั้นของนักเรียน 

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง กำหนดปฏิทินโรงเรียนช่วงปิดเรียนที่ 1 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อ นักเรียน ม.6 แยกตามกลุ่มติว O-Net
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางการใช้ห้องเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)