รหัสชั้นเรียนออนไลน์ Google Classroom 1/2563 เริ่มใช้ 23 มิถุนายน 2563

Administrator

รหัสชั้นเรียนออนไลน์ Google Classroom ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

** เริ่มใช้ 23 มิถุนายน 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

- มัธยมศึกษาปีที่ 1  Click

- มัธยมศึกษาปีที่ 2  Click

- มัธยมศึกษาปีที่ 3  Click

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- มัธยมศึกษาปีที่ 4  Click

- มัธยมศึกษาปีที่ 5  Click

- มัธยมศึกษาปีที่ 6  Click

 

หรือ  รหัสชั้นเรียนออนไลน์ Google Classroom -->> Click

** เข้าร่วมชั้นเรียน Google Classroom ไม่ได้ -->> Click

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565