ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

Administrator

แนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

ประเภทและจำนวนการรับสมัคร

1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงหลักฐานการเข้าอยู่ในเขตพื้นที่บริการ (มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสงขลา) โดยอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัคร รับจาก การสอบคัดเลือก จำนวน 297 คน

2. นักเรียนทั่วไป รับจาก การสอบคัดเลือก จำนวน 99 คน

3. นักเรียนความสามารถพิเศษ  ด้านดนตรีไทย วงโยธวาทิต  ศิลปะ ทัศนศิลป์  (วาดภาพ) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  กีฬา การอ่านทำนองเสนาะ จำนวน 74 คน

4. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 25 คน (ตรวจสอบคุณสมบัติดังประกาศ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ประเภทและจำนวนการรับสมัคร

1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา จำนวน 432 คน

2. นักเรียนห้องเรียนทั่วไป  จากการสอบคัดเลือก จำนวน 87 คน

3.  นักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านทักษะวิชาการ  ดนตรี  ศิลปะ  กีฬา  อ่านทำนองเสนาะ จำนวน 16 คน

4.  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 5 คน (ตรวจสอบคุณสมบัติดังประกาศ)

สำหรับวันสอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว รอประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ www.woranari.ac.th

ดูประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

สมัครเรียน คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565