ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง เลื่อนการรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

Administrator

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ประกาศยกเลิกการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการ English Program, Mini English Program และห้องเรียนพิเศษภาษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)