การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัตินักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  

โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

(EP และ MEP)

            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

                 คุณสมบัติทั่วไป

                1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า

                2. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ไม่ต่ำกว่า 2.50

                3. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

                4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

                5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในโครงการ

                6. ไม่จำกัดอายุ และเพศ

                7. เป็นโสด

                8. นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ทุกคนจะต้องแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา กำหนดขึ้นเท่านั้น ตั้งแต่วันที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

                9. นักเรียนโครงการ English Program และ Mini English Program ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน  หรือย้ายห้องเป็นห้องเรียนทั่วไปได้จนกว่าจบหลักสูตร     

     โครงการห้องเรียนพิเศษภาษา (ภาษาจีน  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาญี่ปุ่น  และภาษาเกาหลี)

           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

                คุณสมบัติทั่วไป

               1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า

               2. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75  

               3. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

               4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

               5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในโครงการ

               6. ไม่จำกัดอายุ และเพศ

               7. เป็นโสด

               8. นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ทุกคนจะต้องแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา กำหนดขึ้นเท่านั้น ตั้งแต่วันที่เข้ารับการปฐมนิเทศ

               9. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน หรือย้ายห้องเป็นห้องเรียนทั่วไปได้จนกว่าจบหลักสูตร      

     โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

               คุณสมบัติทั่วไป

              1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า

              2. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.00

              3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.00

              4. มีสัญชาติไทย  และมีเลขประจำตัวประชาชน

              5. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

              6. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

              7. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

              8. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน  หรือย้ายห้องเป็นห้องเรียนทั่วไปได้จนกว่าจบหลักสูตร  

              9. เมื่อสอบคัดเลือกได้แล้วนักเรียนจะต้องแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

          คุณสมบัติทั่วไป

          1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า

          2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ไม่ต่ำกว่า 2.75

          3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ไม่ต่ำกว่า 2.75

          4. มีสัญชาติไทย  และมีเลขประจำตัวประชาชน

          5. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

          6. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

          7. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

          8. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(SMTE)  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน  หรือย้ายห้องเป็นห้องเรียนทั่วไปได้จนกว่าจบหลักสูตร     

          9. เมื่อสอบคัดเลือกได้แล้วนักเรียนจะต้องแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

วันรับสมัคร  สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  

       นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นภาษาอังกฤษ (English Program และ Mini English Program) และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

               รับสมัคร                  วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์  2563             ผ่านระบบออนไลน์

                                                                                                 http://103.22.181.254/

               ตรวจสอบหลักฐาน     วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์  2563             เวลา 08.30 - 16.30 น.

               สอบคัดเลือก            วันที่  7  มีนาคม  2563 (EPและMEP)     เวลา 09.00 – 11.50 น.

                                            วันที่  7  มีนาคม  2563 (พิเศษวิทย์ฯ)    เวลา 09.00 – 15.00 น.

               สอบสัมภาษณ์           วันที่  7  มีนาคม  2563 (EP)               เวลา 13.00 - 16.30 น.

                                            วันที่  8  มีนาคม  2563 (MEP)             เวลา 08.30 - 16.30 น.

               ประกาศผล               วันที่ 11  มีนาคม  2563                      เวลา 09.00 - 16.30 น.

               รายงานตัว                วันที่ 11  มีนาคม  2563                      เวลา 09.00 - 16.30 น.

               มอบตัว                    วันที่ 17  มีนาคม  2563                      เวลา 09.00 - 16.30 น.

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

        นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษา (ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี)  และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)  

               รับสมัคร                 วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์  2563         ผ่านระบบออนไลน์

                                                                                            http://103.22.181.254/

               ตรวจหลักฐาน          วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์  2563         เวลา 08.30 – 16.30 น.

               สอบคัดเลือก            วันที่   8  มีนาคม  2563                  เวลา 09.00 – 15.00 น.

               สอบสัมภาษณ์          วันที่   8  มีนาคม  2563                  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

               ประกาศผล              วันที่ 12  มีนาคม  2563                  เวลา 09.00 – 16.30 น.

               รายงานตัว               วันที่ 12  มีนาคม  2563                  เวลา 09.00 - 16.30 น.

               มอบตัว                   วันที่ 18  มีนาคม  2563                  เวลา 09.00 - 16.30 น.     

ตารางสอบ   คลิกที่นี่  

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1-2 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เกียรติบัตรรางวัลเข้าร่วม การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.ปลาย