เกณฑ์การแข่งขันงาน Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0” ประจำปีการศึกษา 2562

Administrator

เกณฑ์การแข่งขันงาน Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0” ประจำปีการศึกษา 2562

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คลิกที่นี่

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คลิกที่นี่

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คลิกที่นี่

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  คลิกที่นี่

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  คลิกที่นี่

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คลิกที่นี่

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  คลิกที่นี่

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 2)  คลิกที่นี่

9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  คลิกที่นี่

10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  คลิกที่นี่  เนื้อหาที่ใช้แข่งขัน คลิกที่นี่

รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางการใช้ห้องเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ตารางเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
แนวการจัดการเรียนรู้ วิชาวรนารีศึกษา ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563