Open House ปีการศึกษา 2562

Administrator

     ด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม งาน Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0” ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่ เวลา 08.00-15.00 น. ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา การแนะแนวการศึกษา การแสดงผลงานนวัตกรรมของครู การแสดงผลงานโครงงาน STEM ของนักเรียนทุกระดับชั้น การแสดงผลงานของโครงการห้องเรียนพิเศษ และการแสดงบนเวที ตลอดทั้งวัน
        ในการนี้ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเวลา 09.00 น. และส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับประถมศึกษา ในวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยส่งใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และส่งใบตอบรับร่วมกิจกรรม “เปิดห้องเรียนเพื่อน้อง” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มาที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทรสาร 074-312646 และลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยโรงเรียนที่นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมเปิดห้องเรียนเพื่อน้อง จะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง อาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับครูและนักเรียน สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ดังนี้

   1. หนังสือนำและใบตอบรับ >> คลิกที่นี่

   2. ลงทะเบียนร่วมพิธีเปิด >> คลิกที่นี่

   3. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “เปิดห้องเรียนเพื่อน้อง” >> คลิกที่นี่

   4.  สมัครแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมที่แข่งขัน วันที่   13  กุมภาพันธ์ 2563 สามารถสมัครผ่านลิงค์ หรือ QR Code

ที่

รายการแข่งขัน

ลิงค์สมัคร

1

แข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6

คลิกที่นี่

2

วาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 -6

คลิกที่นี่

3

ปริศนาภาพวิทยาศาสตร์

คลิกที่นี่

4

เล่านิทานภาษาอังกฤษ ป.4-6

คลิกที่นี่

5

วาดภาพตามเรื่องที่อ่าน ป.4-6

คลิกที่นี่

6

แข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ป.4-6

คลิกที่นี่

7

แข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ป.4-6  

คลิกที่นี่

8

แข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.4-6

คลิกที่นี่

9

การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 

คลิกที่นี่

10

การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา 

คลิกที่นี่

11

การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง (เดี่ยว)

คลิกที่นี่

12

การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 

คลิกที่นี่

13

แข่งขันวาดภาพหัวข้อ “มนต์เสน่ห์เมืองสงขลา”

คลิกที่นี่

14

แข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 

คลิกที่นี่

15

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย 5 คน 

คลิกที่นี่

   5.  สมัครแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมที่แข่งขัน วันที่   14  กุมภาพันธ์ 2563 สามารถสมัครผ่านลิงค์ หรือ QR Code

ที่

รายการแข่งขัน

ลิงค์สมัคร

1

แข่งขันรถ Power Jet ป.4-6

คลิกที่นี่

2

แข่งขันรถบรรทุกไข่ ป.4-6 

คลิกที่นี่

3

ขับร้องเพลงสากล(เดี่ยว) ป.4-6

คลิกที่นี่

4

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์(Speech Contest) ป.4-6   

คลิกที่นี่

5

การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ป.4 – 6  

คลิกที่นี่

6

การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย

คลิกที่นี่

7

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย  

คลิกที่นี่

8

การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาไทย

คลิกที่นี่

9

การพูดสุนทรพจน์ “เด็กไทยรุ่นใหม่ โตไปไม่โกง”

คลิกที่นี่

10

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.4-6

คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565