กำหนดการสอบ IJSO วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

Administrator

ข้อมูลการสอบ IJSO วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

สนามสอบ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

ข้อปฏิบัติ

1.นักเรียนทุกคนถึงสนามสอบ 8.00 น.

2.เตรียมอุปกรณ์การสอบ ดินสอ ปากกา ยางลบ บัตรนักเรียน/ประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ให้เรียบร้อย

3.นักเรียนทุกคนจะสอบ 4 ราย คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางการใช้ห้องเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ตารางเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
แนวการจัดการเรียนรู้ วิชาวรนารีศึกษา ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563