ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

Administrator

คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา กำหนดแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

ประเภทและจำนวนการรับสมัคร

1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจาก การสอบคัดเลือก จำนวน 297 คน

2. นักเรียนทั่วไป รับจาก การสอบคัดเลือก จำนวน 99 คน

3. นักเรียนความสามารถพิเศษ  ด้านดนตรี ไทย วงโยธวาทิต  ศิลปะ ทัศนศิลป์  (วาดภาพ) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  กีฬา การอ่านทำนองเสนาะ จำนวน 74 คน

4. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 25 คน (ตรวจสอบคุณสมบัติดังประกาศ)

5. นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)  จำนวน  30  คน

6.  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP)  จำนวน  60  คน
7.  นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  30  คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ประเภทและจำนวนการรับสมัคร

1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา จำนวน 432 คน

2. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

     2.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน

     2.2 โครงการพิเศษภาษา-ภาษาจีน จำนวน 36 คน

     2.3 โครงการพิเศษภาษา-ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 16 คน

     2.4 โครงการพิเศษภาษา-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 10 คน

     2.5 โครงการพิเศษภาษา-ภาษาเกาหลี จำนวน 10 คน

3. นักเรียนห้องเรียนทั่วไป  จากการสอบคัดเลือก จำนวน 87 คน

4.  นักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านทักษะวิชาการ  ดนตรี  ศิลปะ  กีฬา  อ่านทำนองเสนาะ จำนวน 16 คน

5.  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 5 คน (ตรวจสอบคุณสมบัติดังประกาศ)

รายละเอียด วันรับสมัคร  คัดเลือก  สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565