ตารางติว O-NET นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

Administrator

ตารางติว O-NET นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

1. ตารางการใช้ห้องเรียน สําหรับติว O – NET ประจําปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

2. ตารางสอบ Pre-ONET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

3. วิธีการดูตารางการเปลี่ยนห้องเรียน อาคาร 2 และอาคาร 4 สําหรับการติว O – NET

    ม.3 (ใช้อาคารเรียน 2) และ ม.6 (ใช้อาคารเรียน 4) คลิกทีนี่

4. ตารางการเปลี่ยนห้องเรียนอาคาร 2 คาบ 1 - 5 เพื่อติว O - NET ประจําปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

5. ตารางการเปลี่ยนห้องเรียนอาคาร 4 คาบ 1 - 6 เพื่อติว O - NET ประจําปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

6. ตารางเรียน O-NET นักเรียนชั้น ม.3 คลิกที่นี่

7. ตารางเรียน O-NET นักเรียนชั้น ม.6 คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การสอบแก้ตัวครั้งที่ 1-2 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เกียรติบัตรรางวัลเข้าร่วม การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.ปลาย