ตารางติว O-NET นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

Administrator

ตารางติว O-NET นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

1. ตารางการใช้ห้องเรียน สําหรับติว O – NET ประจําปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

2. ตารางสอบ Pre-ONET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

3. วิธีการดูตารางการเปลี่ยนห้องเรียน อาคาร 2 และอาคาร 4 สําหรับการติว O – NET

    ม.3 (ใช้อาคารเรียน 2) และ ม.6 (ใช้อาคารเรียน 4) คลิกทีนี่

4. ตารางการเปลี่ยนห้องเรียนอาคาร 2 คาบ 1 - 5 เพื่อติว O - NET ประจําปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

5. ตารางการเปลี่ยนห้องเรียนอาคาร 4 คาบ 1 - 6 เพื่อติว O - NET ประจําปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

6. ตารางเรียน O-NET นักเรียนชั้น ม.3 คลิกที่นี่

7. ตารางเรียน O-NET นักเรียนชั้น ม.6 คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
ตารางเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
ตารางเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
รหัสห้องเรียน วิชาเพิ่มเติมอาชีพ ชั้น ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
รหัสห้องเรียน Google Classroom กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563