ตารางสอบกลางภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Administrator

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562

         ชั้น ม.1 - ม.3 --> คลิกที่นี่

         ชั้น ม.4 - ม.6 --> คลิกที่นี่

 

ตารางการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ

         ชั้น ม.1 - ม.3 --> คลิกที่นี่

         ชั้น ม.4 - ม.6 --> คลิกที่นี่

 

คำสั่งโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ที่ 494/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค  ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562 --> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
ตารางเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
ตารางเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
รหัสห้องเรียน วิชาเพิ่มเติมอาชีพ ชั้น ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
รหัสห้องเรียน Google Classroom กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563