ตารางสอบปลายภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Administrator

ตารางสอบปลายภาค 1/2562 --> คลิกที่นี่

ตารางการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ

         ชั้น ม.1 - ม.3 --> คลิกที่นี่

         ชั้น ม.4 - ม.6 --> คลิกที่นี่

คำสั่งโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ที่ 422/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562 --> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบกลางภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CU-TEP
ติดตามข่าวต่าง ๆ จากเพจ Japanese Course โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผลวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2562