ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2562

Administrator

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทุกคนลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุม ดังนี้

1. รับใบสมัครกิจกรรมชุมนุม  จากคุณครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน

2. สมัครตามความสนใจตามรายชื่อชุมนุมและสถานที่รับสมัครในประกาศ หรือ นักเรียนรวมกลุ่มตั้งชุมนุมที่สนใจแล้วเชิญคุณครูเป็นที่ปรึกษาชุมนุม

3. ส่งใบสมัคร (ส่วนที่ 1) ให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม เพื่อเป็นการลงทะเบียน  และ  ส่งใบสมัคร (ส่วนที่ 2) ให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้นเพื่อรับทราบ

4. นักเรียนสมัครด้วยตนเอง ในวันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2562   ในคาบชุมนุม 

รายชื่อชุมนุม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CU-TEP
ติดตามข่าวต่าง ๆ จากเพจ Japanese Course โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผลวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2562