ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2562

Administrator

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทุกคนลงทะเบียนเรียนกิจกรรมชุมนุม ดังนี้

1. รับใบสมัครกิจกรรมชุมนุม  จากคุณครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน

2. สมัครตามความสนใจตามรายชื่อชุมนุมและสถานที่รับสมัครในประกาศ หรือ นักเรียนรวมกลุ่มตั้งชุมนุมที่สนใจแล้วเชิญคุณครูเป็นที่ปรึกษาชุมนุม

3. ส่งใบสมัคร (ส่วนที่ 1) ให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม เพื่อเป็นการลงทะเบียน  และ  ส่งใบสมัคร (ส่วนที่ 2) ให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้นเพื่อรับทราบ

4. นักเรียนสมัครด้วยตนเอง ในวันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2562   ในคาบชุมนุม 

รายชื่อชุมนุม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การลงทะเบียนวิชาเลือกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562