ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

Administrator

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. นำบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่

2. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผล/รายงานตัว          27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สำนักงานวิชาการ

สอบวัดความรู้                     30 มีนาคม 2562

ประกาศผล/รายงานตัว          3 เมษายน 2562

มอบตัว                             8 เมษายน 2562

ผู้ที่ไม่มาปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ถือว่สละสิทธิ์

ดูรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 >> คลิกที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผล/รายงานตัว         27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สำนักงานวิชาการ

สอบวัดความรู้                    31 มีนาคม 2562

ประกาศผล/รายงานตัว         6 เมษายน 2562

มอบตัว                             9 เมษายน 2562

ผู้ที่ไม่มาปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ถือว่สละสิทธิ์

ดูรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565