ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

Administrator

คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา กำหนดแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 รับจำนวน 615 คน

ประเภทและจำนวนการรับสมัคร

1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจาก การสอบคัดเลือก จำนวน ร้อยละ 60

2. นักเรียนทั่วไป 

    2.1 นักเรียนความสามารถพิเศษ  ด้านดนตรี ไทย วงโยธวาทิต  ศิลปะ ทัศนศิลป์  (วาดภาพ) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  กีฬา การอ่านทำนองเสนาะ

    2.2 นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

3. นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)  จำนวน  30  คน

4.  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP)  จำนวน  60  คน
5.  นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  30  คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 รับจำนวน 642 คน

ประเภทและจำนวนการรับสมัคร

1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา

2. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

3. นักเรียนห้องเรียนทั่วไป  จากการสอบคัดเลือก

4.  นักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านทักษะวิชาการ  ดนตรี  ศิลปะ  กีฬา  อ่านทำนองเสนาะ

5.  นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

รายละเอียด วันรับสมัคร  คัดเลือก  สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว >> คลิกที่นี่

 

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์