โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET (Thailand Educational Development and Evaluation Tests)

Administrator

       โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) เป็นโครงการที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสประเมินระดับความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของตนเอง และเพื่อให้การประเมินสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คำถามในการประเมินจึงเป็นโจทย์ปัญหาที่นักเรียนต้องอ่านทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แล้วนำความรู้ตามระดับชั้นของนักเรียนมาประยุกต์ใช้ในการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานเพื่อแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) อีกทั้งยังเป็นการประเมินทักณะและสมรรถนะการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่านของนักเรียนตามแนวทางของ PISA (โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ) อีกด้วย

     ในการนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เชิญชวนให้นักเรียนผู้ที่สมัครสอบและนักเรียนที่สนใจทดลองและฝึกฝนทำข้อสอบในคลังข้อสอบ (http://tedet.ac.th/main/knowledge_test.asp) และระบบคลังความรู้ TEDET Online  (http://www.tedet.ac.th/knowledge.asp) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบและศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนต่อไป

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
Pre-Woranari ประจำปีการศึกษา 2564
การรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
สมัครติว GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ
ประกาศรายชื่อกลุ่มติว O-Net