กลุ่มสาระ | ศิลปะ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ผลงาน

งานวิจัยโดย นางสาวธัญญาภรณ์ หมื่นเมือง

8 พฤษภาคม 2561

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องนาฏศิลป์พื้นเมือง มะโย่ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ