ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

Administrator

เดิม วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2561

เปลี่ยนเป็น วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2561

     เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

     

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบปลายภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CU-TEP
ติดตามข่าวต่าง ๆ จากเพจ Japanese Course โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผลวันที่ 10 มิถุนายน 2562