ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

Administrator

เดิม วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2561

เปลี่ยนเป็น วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2561

     เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

     

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565