กำหนดวันรับชุดพละขาว ปีการศึกษา 2561

Administrator

เรียน  หัวหน้าระดับ,  ครูที่ปรึกษา,  นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ทราบ

          กรณีนักเรียนที่ซื้อคูปอง  และไปติดต่อขอรับเสื้อพละขาวและเสื้อพละสี  นักเรียนบางส่วนยังไม่ได้ 

รับอุปกรณ์ ดังกล่าวนั้น  เนื่องจากทางห้างร้านผู้ประมูล  (ร้านสงขลาคอมเพล็กซ์ สงขลา)  ทำผิดเงื่อนไขสัญญา

ไม่สามารถส่งอุปกณ์ตามเวลาที่กำหนด  (ภายใน 28 กุมภาพันธ์  2561)  และมีการขอผัดผ่อนขอเลื่อนกำหนด

การส่งมอบสินค้ามาหลายครั้ง  และทางร้านยินยอมถูกปรับเงินตามระเบียบพัสดุ

          เนื่องจากส่งผลทำให้เกิดความเสียงหาย  และกระทบต่อระบบงานโรงเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นอย่างมาก

กลุ่มบริหารงานทั่วไป  ผู้รับผิดชอบดำเนินการเรื่องนี้ ได้เร่งรัดผู้รับจ้างมาโดยตลอด  ล่าสุดทางร้านแจ้งว่าจะนำส่งอุปกรณ์ทั้งหมด 

ภายใน วันที่ 30 เมษายน  2561  เพื่อให้เกิดความแน่ใจ กรุณาให้นักเรียน หรือผู้ปกครอง โปรดโทรสอบถามไปทาง

ร้านสงขลาคอมเพล็กซ์ สงขลา โดยติดต่อคุณยุพิน  ขวัญทองยิ้ม  เบอร์โทร  081-5419639  อีกครั้ง

          หากนักเรียนยังไม่ได้รับอุปกรณ์ในวันที่กำหนด  ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นักเรียนใหม่  

ในวันที่ 1 – 17  พฤษภาคม  2561  วันอบรม วันที่สองของแต่ละรุ่นให้นักเรียนสวนเสื้อพละขาวโรงเรียนเดิม 

หรือเสื้อขาวแบบอื่นแทนเป็นการชั่วคราว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

งานส่งเสริมและสวัสดิการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางการใช้ห้องเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
ตารางเรียน 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
แนวการจัดการเรียนรู้ วิชาวรนารีศึกษา ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563