ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียน วิชาเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

Administrator

เดิม วันที่ 23 เมษายน 2561 

เปลี่ยนเป็น วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2561

     เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

     รายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งในวันที่นักเรียนอบรมอัตลักษณ์

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565