ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียน วิชาเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

Administrator

เดิม วันที่ 23 เมษายน 2561 

เปลี่ยนเป็น วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2561

     เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

     รายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งในวันที่นักเรียนอบรมอัตลักษณ์

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบปลายภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลางภาค คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CU-TEP
ติดตามข่าวต่าง ๆ จากเพจ Japanese Course โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผลวันที่ 10 มิถุนายน 2562